Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie
Powróć do: RODO

Klauzula informacyjna - osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola

NFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENGO 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.


RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Podstawą prawną przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

- art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, tj. statut Szkoły.


Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.


Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 


Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest warunkiem odebrania dziecka z Przedszkola. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości odbioru dziecka z Przedszkola.


Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.


Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum

Adres email: sp2@mgzosztum.pl

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl