Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie
Powróć do: RODO

Klauzula informacyjna - osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Podstawą prawną przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

- art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, tj. Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.


Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00, 


Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych jest warunkiem odebrania dziecka ze Szkoły. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości odbioru dziecka ze Szkoły.


Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.


Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum

Adres email: sp2@mgzosztum.pl

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl