Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie
Powróć do: RODO

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15,
 82-400 Sztum.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań Szkoły, w tym realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami odnoszącymi się bezpośrednio do funkcjonowania oświaty, do których należą m.in.: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.


Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej  (System Informacji Oświatowej), Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, OPS.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.


Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Szkoły.


Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.


Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum

Adres email: sp2@mgzosztum.pl

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl